Kontakt: +421944580049
E-mail: info@rezervujsa.sk

Pravidlá ochrany súkromia

Rezervujsa.sk - Rezervačný systém

Rezervujsa si uvedomuje, že jeho zákazníci, návštevníci, užívatelia a ďalší, ktorí využijú Systém Rezervujsa alebo navštívia webové stránky Rezervujsa, si cenia svoje súkromie. Tento dokument obsahuje dôležité informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov našou spoločnosťou.

Dovolujeme si Vás proto informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Dovoľujeme si Vás preto informovať o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov, ktoré prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“). Pravidlá ochrany osobných údajov nadväzujú na Podmienky použitia Rezervujsa (ďalej len „Podmienky“)

V texte sa pracuje okrem iného s nasledujúcimi pojmami „Užívateľ“, „Stránky Rezervujsa“ a „Tretia strana“, ktorých definícia je uvedená v Podmienkach.

Ďalej pod pojmom „Zmluva“ označujeme právne konanie, na základe ktorého sa Vám zaväzuje poskytovať svoje služby, či už odplatne alebo bezodplatne.

Pod pojmom „Aplikácia Rezervujsa“ označujeme softvér pre koncových užívateľov, ktorý slúži na uskutočnenie rezervácii u Užívateľov Systému Rezervujsa.

1. Základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje správcu: Foures s.r.o, IČO: 45302391, so sídlom: Okružná 5, 97251, Handlová, Slovenská republika, kontaktná adresa: Okružná 5, 97251, Handlová, Slovenská republika (ďalej tiež “Rezervujsa” alebo “my”), kontaktný email: info@rezervujsa.sk

Poverenec na ochranu osobných údajov: Nebol menovaný poverenec na ochranu osobných údajov, pretože nie sme povinnou osobou podľa čl. 37 GDPR.

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: organizácia: Rezervujsa neodovzdáva osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám, okrem prenosu osobných údajov nasledujúcim spracovateľom: - Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland. Uvedení spracovateľ zaisťuje primeranú úroveň zabezpečenia osobných údajov, ktorá je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES, a to na základe štandardných zmluvných doložiek („Standard Contractual Clauses“). Záruky a ochranné opatrenia v doložkách zabezpečujú porovnateľnú úroveň ochrany zaručenú v EÚ GDPR a Chartou.

Automatizované individuálne rozhodovanie: Rezervujsa nevykonáva profilovanie ani automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

Informácie o povahe poskytnutia údajov: Ak sú osobné údaje spracovávané za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností, je poskytnutie údajov zákonnou požiadavkou. Ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu subjekt údajov, je poskytnutie údajov zmluvnou požiadavkou.

Rezervačný systém Rezervujsa pre podnikateľov

Rezervujsa vystupuje ako v pozícii správcu osobných údajov, tak v pozícii spracovateľa osobných údajov. V pozícii správcu osobných údajov Rezervujsa vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Užívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia webovú stránku Rezervujsa. Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré budú uložené na servery Rezervujsa zo strany zákazníkov Užívateľa (osoby, ktoré vykonajú rezerváciu u Užívateľa na jeho webovej stránke), Rezervujsa vystupuje ako spracovateľ, pretože poskytuje Užívateľovi iba dátový priestor na účely uloženia dát. Správcom týchto osobných údajov je sám Užívateľ.

2. Rezervujsa správcom osobných údajov

Rezervujsa vystupuje v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom Užívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia webovú stránku Rezervujsa.

Prečo spracovávame osobné údaje ?
Za účelom plnenia zmluvy (najmä uzavretia zmluvy, komunikácie s Užívateľom), alebo plnenia právnych povinností (najmä vedenie účtovníctva, vystavovania a evidencie daňových dokladov) spracováva Rezervujsa najmä nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, názov, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, bydlisko / sídlo, telefón, e-mail.

Súčasťou plnenia Zmluvy z našej strany je aj zasielanie edukačných e-mailov Užívateľom, ktoré obsahujú návody, tipy alebo napríklad údaje o pokročilých funkciách Systému Rezervujsa. Účelom týchto oznámení je zefektívniť prácu Užívateľov v Systéme Rezervujsa. Edukačné e-maily nikdy neobsahujú marketingové oznámenia Rezervujsa ani žiadne tretie strany.

Rezervujsa spracováva ďalej údaje, ktoré získa od Užívateľa a ďalších fyzických osôb tým, že používajú systém Rezervujsa alebo navštívi webovú stránku Rezervujsa: súbory cookie, súbory protokolu (IP adresa, príp. iné online identifikátory). Tieto osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu alebo vášho súhlasu.

Z dôvodu oprávneného záujmu spracovávame: e-mail, telefónne číslo (zasielanie obchodných oznámení – newsletterov formou e-mailu a SMS poskytovanie priameho marketingu).

V prípade, že má Rezervujsa v úmysle spracovávať iný osobný údaj, než je uvedený v tomto článku, prípadne na iné účely, môže tak robiť iba na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné udeliť na samostatnej listine.

Nespracovávame osobitnú kategóriu osobných údajov v zmysle čl. 9 GDPR ani osobné údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov v zmysle čl. 10 GDPR.

Akú dobu spracovávame osobné údaje ?
Osobné údaje Užívateľov sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracovávané pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov, spracovávame po dobu, ktorú stanovujú tieto právnymi predpismi. V prípade potreby použitia osobných údajov na ochranu našich oprávnených záujmov, Rezervujsa spracováva osobné údaje po dobu potrebnú na uplatnenie týchto práv.

Kedy získavame osobné údaje ?
Osobné údaje získavame priamo od subjektov pri uzatváraní Zmluvy. Vždy informujeme subjekty, ktoré z osobných údajov musia na účely plnenia Zmluvy poskytnúť.

3. Rezervujsa spracovateľom osobných údajov

Rezervujsa poskytuje Užívateľovi dátový priestor na účely uloženia dát prevádzkovaných v rámci systému Rezervujsa, a to na serveroch Rezervujsa. Súčasťou dát Užívateľa môžu byť aj osobné údaje fyzických osôb. Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Užívateľ uloží na naše servery (osoby, ktoré vykonajú rezerváciu u Užívateľa na jeho webovej stránke), vystupujeme ako spracovateľ osobných údajov. Správcom týchto osobných údajov je sám Užívateľ.

Upozornenie pre Užívateľov
Pokiaľ budete prostredníctvom dotazníkov zbierať osobné údaje fyzických osôb, stávate sa správcom osobných údajov a ste povinní dodržiavať všetky pravidlá ochrany osobných údajov stanovené GDPR a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi túto problematiku. Rezervujsa nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov zo strany Užívateľov.

Upozornenie pre koncových Užívateľov
Využívanie systému Rezervujsa môže podliehať zásadám a pravidlám daného Používateľa, pokiaľ takéto zásady Používatelia majú. Ak poskytnete Užívateľom svoje osobné údaje, obracajte sa s otázkami ohľadom ochrany osobných údajov priamo na Užívateľa, pretože ten je v pozícii správcu osobných údajov. Nemôžeme zodpovedať za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy zabezpečenia používané Užívateľom, ktoré sa môžu líšiť od týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

Aký je účel spracovávania údajov a ako nakladávame s údajmi ?
Rezervujsa nevykonáva s dátami Užívateľa vrátane osobných údajov žiadne operácie, okrem ich uloženia na serveroch Rezervujsa, žiadnym spôsobom do nich nezasahuje, nepozmeňuje ich, nesprístupňuje ani ich neodovzdáva tretím osobám (okrem ich sprístupnenia štátnym orgánom v súlade so zákonom), pokiaľ v Zmluve nie je stanovené inak. Jediným účelom nakladania s týmito osobnými údajmi ich uchovávania a možnosť sprístupnenia Užívateľovi.

Aké osobné údaje spracovávame ?
Spracovávame iba také osobné údaje koncových užívateľov rezervačného systému Rezervujsa, ktoré títo koncoví užívatelia do rezervačného systému Rezervujsa vyplnia. Môže sa jednať najmä o meno, priezvisko, e-mail, telefón a pod.

Akú dobu spracovávame osobné údaje ?
Rezervuje sa spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom. Potom, čo dôjde k zrušeniu účtu zo strany Užívateľa, všetky dáta sú zmazané.

Rezervačný systém Rezervujsa pre koncových používateľov

4. Rezervujsa správcom osobných údajov

Rezervujsa vystupuje v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom koncových užívateľov, ktorí využívajú Aplikáciu Rezervujsa.

Prečo spracovávame osobné údaje ?
Za účelom plnenia Zmluvy (najmä uzavretia zmluvy, komunikácie s koncovým užívateľom), alebo plnenia právnych povinností (najmä vedenie účtovníctva, vystavovanie a evidencia daňových dokladov) spracováva Rezervujsa najmä nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. V prípade, že má Rezervujsa v úmysle spracovávať iný osobný údaj, než je uvedený v tomto článku, prípadne na iné účely, môže tak robiť iba na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné udeliť na samostatnej listine.

Súčasťou plnenia Zmluvy z našej strany je aj zasielanie edukačných e-mailov koncovým užívateľom, ktoré obsahujú návody, tipy alebo napríklad údaje o pokročilých funkciách Aplikácie Rezervujsa. Účelom týchto oznámení je zefektívniť prácu koncových užívateľov v Aplikácii Rezervujsa. Edukačné e-maily nikdy neobsahujú marketingové oznámenia Rezervujsa ani žiadne tretie strany.

Rezervujsa spracováva ďalej údaje, ktoré získa od koncových užívateľov tým, že používajú systém Rezervujsa alebo navštívi webovú stránku Rezervujsa: súbory cookie, súbory protokolu (IP adresa, príp. iné online identifikátory). Tieto osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu alebo vášho súhlasu.

Z dôvodu oprávneného záujmu spracovávame: e-mail, telefónne číslo (zasielanie obchodných oznámení – newsletterov formou e-mailu a SMS poskytovanie priameho marketingu).

Nespracovávame osobitnú kategóriu osobných údajov v zmysle čl. 9 GDPR ani osobné údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov v zmysle čl. 10 GDPR.

Akú dobu spracovávame osobné údaje ?
Osobné údaje koncových užívateľov sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracovávané pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov, spracovávame po dobu, ktorú stanovujú tieto právnymi predpismi. V prípade potreby použitia osobných údajov na ochranu našich oprávnených záujmov, Rezervujsa spracováva osobné údaje po dobu potrebnú na uplatnenie týchto práv.

Kedy získavame osobné údaje ?
Osobné údaje získavame priamo od subjektov údajov pri uzatváraní Zmluvy, ktorá je uzatvorená registráciou v Aplikácii Rezervujsa. Vždy informujeme subjekty údajov, ktoré z osobných údajov musia na účely plnenia Zmluvy poskytnúť.

Ako sú osobné údaje odovzdávané Užívateľom ?
Osobné údaje koncových užívateľov odovzdávame Užívateľom, u ktorých majú koncoví užívatelia záujem vykonať rezerváciu. Bez odovzdania osobných údajov koncových užívateľov by nebolo možné rezerváciu u Užívateľov vykonať. Vo vzťahu k takto získaným osobným údajom vystupujú Užívatelia ako správcovia osobných údajov, a preto je pre odovzdanie osobných údajov vyžadovaný informovaný súhlas koncového užívateľa s odovzdaním osobných údajov.

Spoločné ustanovenia

5. Práva subjektov

Ako subjekt máte:

 • (a) právo na prístup k osobným údajom: Subjekt má právo získať od Rezervujsa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: a) účel spracovania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovi, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; d) plánovaný čas, počas ktorého budú osobné údaje uložené; e) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; f) právo podať sťažnosť na dozornom úrade; g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby; h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. Subjekt údajov má zároveň právo získať kópiu spracovaných osobných údajov.
 • (b) právo na opravu osobných údajov: Subjekt má právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, príp. doplnili neúplné osobné údaje.
 • (c) právo na výmaz osobných údajov: Subjekt má právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v prípade, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie; c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie; d) osobné údaje boli spracované protiprávne; e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo Slovenskej republiky; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz sa však neuplatní, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie právnych povinností, na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a v ďalších prípadoch stanovených v GDPR.
 • (d) právo na obmedzenie spracovania: Subjekt má právo na to, aby sme obmedzili spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, ktorá je potrebná na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť; b) spracovanie údajov je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia; c) Rezervujsa už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • (e) právo vzniesť námietku proti spracovaniu: Subjekt má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré spracovávame z dôvodu jeho oprávneného záujmu. Rezervujsa v takom prípade osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu: Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Rezervujsa v takomto prípade osobné údaje ďalej nespracováva.
 • (f) právo na prenosnosť údajov: Subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré nám poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu Rezervujsa bránilo, a to v prípade, že: a) spracovanie je založené na súhlase a b) spracovanie sa vykonáva automatizovane. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému, ak je to technicky uskutočniteľné.
 • (g) právo podať sťažnosť na dozornom úrade: Pokiaľ sa subjekt domnieva, že nespracovávame jeho osobné údaje zákonným spôsobom, má právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
 • (h) právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania: Sme povinní oznamovať jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to si vyžaduje neprimerané úsilie. Pokiaľ to subjekt údajov požaduje, informujeme subjekt údajov o týchto príjemcoch.
 • (i) právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov: Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, sme povinní oznámiť toto porušenie bez zbytočného odkladu subjektu údajov.
 • (j) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: V prípade, že spracovanie niektorých z osobných údajov prebieha na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu info@rezervujsa.sk

6. Spôsoby zabezpečenia údajov

Za účelom zabezpečenia údajov Užívateľa proti ich neoprávnenému alebo náhodnému sprístupneniu využívame primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k údajom Užívateľa. Za účelom maximálnej ochrany používame šifrovanie dát Užívateľa aj koncových užívateľov, a to najmä hesiel na prihlásenie do systému Rezervujsa, komunikáciu v systéme Rezervujsa a všetkých dát uložených na serveroch. Organizačné opatrenia tvoria sadu pravidiel správania našich zamestnancov a sú zapracované do vnútorných predpisov Rezervujsa, ktoré však z bezpečnostných dôvodov považuje za dôverné.

Všetky údaje sú umiestnené iba na serveroch umiestnených v Európskej únii alebo v krajinách, zaisťujúcich ochranu osobných údajov spôsobom rovnocenným s ochranou zaisťovanou právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Príjemcovia osobných údajov

Rezervujsa neodovzdáva osobné údaje žiadnym iným správcom.
Rezervujsa využíva nasledujúcich spracovateľov osobných údajov:

 • Spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené na vykonávanie účtovných operácií.
 • Spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, zaoberajúce sa IT riešením, ktoré sú poverené na vykonávanie IT administráciu a vývoj softvérových programov, ktoré Rezervujsa využíva.
 • Spoločnosti, príp. podnikajúce fyzické osoby, poskytujúce serverové služby, ktoré sú poverené na ukladanie dát. - Spoločnosti poskytujúce služby v oblasti rozosielania e-mailových správ.

Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať spracovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto dát s vymedzením účelu spracovania, pričom spracovatelia nesmú použiť údaje na iné účely.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančným úradom a pod., v rámci výkonu ich zákonných právomocí) alebo môžu byť poskytnuté iným subjektom v rozsahu stanovenom osobitným zákonom.

8. Aplikovaná legislatíva ochrany osobných údajov

Rezervujsa prehlasuje, že pri poskytovaní ochrany osobných údajov sa riadi najmä nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Legislatíva Európskej únie
 • Legislatíva Rady Európy
 • Legislatíva Slovenskej republiky

9. Záverečné ustanovenia

Uzavretím Zmluvy Užívateľ potvrdzuje, že sa s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov oboznámil. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môže Rezervujsa v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia Pravidiel ochrany osobných údajov bude vždy dostupná na webovej stránke www.rezervujsa.sk. Ak dôjde v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov k podstatnej zmene v spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, Rezervujsa Užívateľa informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien viditeľne zverejní upozornenie. Odporúčame Pravidlá ochrany osobných údajov pri využívaní systému Rezervujsa alebo webovej stránky www.Rezervujsa.com priebežne kontrolovať.

Poslední úpravy 30.12.2021.